POLICY

ລະອຽດການຮັບປະກັນສີນຄ້າໂດຍລວມ : ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ ຖ້າເຄື່ອງຖືກນ້ຳ ໄຟມັດ ໄຟໄມ້ ຕົກແຕກ ສະຕິກເກິຮັບປະກັນເສຍ ເວລາຮັບປະກັນຕາມສະຕິກເກິຕິດນຳ ສີນຄ້າ ຫລື ຕາມໃບບີນຂອງຮ້ານ 
ຄອມ ໂນດບູກ : ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ຂອງ ໂນດບຸກ ຈະ ໄດ້ ປ່ຽນໃຫມ່ເລີຍ ຖ້າສີນຄ້າມີໃນຮ້ານຕອນນັ້ນ ສະເພາະ ເມັນບອດ ຂອງ ໂນດບຸກ ຕ້ອງລໍຖ້າ ຢ່າງຕ່ຳ ເດືອນ 1
ປີນເຕີ :ບໍ່ຮັບປະກັນ ຫົວພິມ ມືກ ເຄື່ອງຈັກ ບໍ່ຮັບປະກັນ ເວລາ ໂຄດງໍ້ ແຕກຫັກ
ຫນ້າຈໍ່ທຸກລຸ່ນ : ບໍ່ຮັບປະກັນ ທີ່ ຫນ້າຈໍ່ມີ ຈຸດ ດຳ ຫລື ຂາວ ( ບໍ່ຫວ່າ ຫນ້າຈໍ ໂນດບຸກ ຫລື ຕັ້ງ ໂຕະ ຄືກັນ )
Windows ແລະ Office ໄດ້ ລົງໃຫ້ພ້ອມ ຖ້າ ລູກຄ້າຊື້ ໂນກບຸກ ຫລື ຕັ້ງໂຕະ ໄດ້ຮັບປະກັນ ປີ 1 ເຮົາບໍ່ຮັບປະກັນໂປຣແກມອື່ນໆ ນອກຈາກ Windows ແລະ Office

02099993458