Hiring

ຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ:

1. ຮັບສະຫມັດພະນັກງານອອກແບບ ແລະ ໂພສສີນຄ້າທາງເພັສບູດ ພ້ອມ Tiktok ເຮັດຫວຽກຢູ່ ບ້ານນາໄຊ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

  • ເງິນໄຂ: ຕ້ອງຮູ້ຖ່າຍແບບວີດີໂອ ແລະ ດັດແປງພືນຖານ ເວລາໂພສລົງ Face ແລະ Tiktok ຮູ້ແປງຮູ້ບພືນຖານ ຕ້ອງຮູ້ຂຽນເນື້ອໃນໃຫ້ ສີນຄ້າ ທາງໄອທີ
  • ວຽກສະເພາະ : ຕ້ອງຖ່າຍ ວີດີໂອ ເອັງ ຫລື ຖ່າຍຮູ້ບ ສີນຄ້າ ທຸກຢ່າງ ໂພສລົງ Face ແລະ Tiktok ຊອກຫາຂໍມຸ່ນສີນຄ້າ ແລະ ຂຽນເນື້ອໃນ ສີນຄ້າ ໃຫ້ດຶງດູດລູກຄ້າເບິ່ງ ແລະ ສັ່ງເຄື່ອງ
  • ເງິນເດືອນຜືນຖານ ລົມກັນເວລາສຳພາດ ໂບເນີດຕາມຄວາມສາມາດ ມີເງິນ ຂະຫຍັນ ດູມັນ ເງິນ ປະຈຳປີ ເງິນເດືອນຄື້ນທຸກປີ ໄດ້ເສຍປະກັນສັງຄົມ.

2. ຮັບ ສະຫມັກ ພະນັກງານ ຂາຍເຄື່ອງ : 3 ຄົນ ເຮັດຫວຽ. ຢູ່ ສາຂາ ຕານມີໄຊ ຫລື ນາໄຊ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

  • ເງີນໄຂ : ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງ ສີນຄ້າ ໄອທີ ແລະ ຕ້ອງມັກຮຽນຮູ້ກ້ຽວກັບສີນຄ້າໄອທີ ຮູ້ນ້ຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ພີມ ເອກະສານ ນຳໃຊ້ office
  • ວຽກສະເພາະ : ຂາຍເຄື່ອງຫນ້າຮ້ານ ຕອບ ແລະ ດູແລ ລູກຄ້າໃນຫນ້າ facebook/tiktok/whatsapp...
  • ເງິນເດືອນຜືນຖານ ລົມກັນເວລາສຳພາດ ໂບເນີດ ຕາມຄວາມ ສາມາດຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ດູແລ ລູກຄ້າ ມີເງິນ ຂະຫຍັນ ດູມັນ ເງິນ ປະຈຳປີ ເງິນເດືອນຄື້ນທຸກປີ ໄດ້ເສຍປະກັນສັງຄົມ.

3. ພະນັກງານ ບັນຊີ : 1 ຄົນ ເຮັດຫວຽ.ຢູ່ ນາໄຊ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

  • ເງີນໄຂ : ຄົນລາວ ຮຽນຈົບຈາກ ຫວຽດນາມ ກ້ຽວກັບ ດານ ເສດຖະກິກ ທຸລະກິກ ບໍ່ຕ້ອງມີປະສົບການ ຈະໄດ້ສອນຫວຽກໃຫ້ ນິດໃສ ລະມັດລະວັງ ຊື່ສັດ ໂອດທົນ
  • ວຽກສະເພາະ : ຕິດຕາມ ແລະ ລວມຍອດ ໃຊ້ຈ່າຍ ທຸກວັນ ຕ້ອງສືກສາເພີ່ມ ເພື່ອ ສາມາດ ລາຍງານ ການເງິນ ທຸກເດືອນ ທຸກປີ
  • ເງິນເດືອນຜືນຖານ ລົມກັນເວລາສຳພາດ ໂບເນີດຕາມຄວາມສາມາດ ລາຍງານການເງິນໄດ້ ມີເງິນ ຂະຫຍັນ ດູມັນ ເງິນ ປະຈຳປີ ເງິນເດືອນຄື້ນທຸກປີ ໄດ້ເສຍປະກັນສັງຄົມ.

> ພະນັກງານທຸກຄົນ ໄດ້ເຮັດຫວຽກໃນ ສະຖານທີ່ມືອາຊິບ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ສືກສາ ຍົກສຸງປະສົບການໂຕເອັງ ພະນັກງານ ທຸກຄົນຂອງ ບໍລີສັດ ໄດ້ເສຍປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ຄື້ນເງິນເດືອນທຸກປີ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄົນ ໄດ້ເງິນຂະຫຍັນມາວຽກບໍ່ຂາດ ເຮັດວຽກໄດ້ຝົນດີ ຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນຕ່າງໆ ໃນວັນທີ 1 ຂອງທຸກເດືອນ

>> ຕິດຕໍ່ WhatsApp 020.99201066 ສຳພາດ ແລະ ສົ່ງ ເອກະສານ ( ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ໃບຮັບປະກັນ ໃບແຈ້ງໂທດ ສຳມະໂນຄົວ ບັດປະຈຳຕົວ ໃບປະກາດຕ່າງໆ ຖ້າມີ ).

02099993458